Startsida Folket i byn

UNDANTAGSKONTRAKT


Fotograf: Christian Andersson

Man hör ganska ofta att föräldrarna blir "satta på undantag" då nästa generation tar över gården, något som kan låta lite underligt i våra moderna öron. Man kan säga att detta var bondens pension som emellanåt reglerades ganska minutiöst, vilket vi kan utläsa ur nedanstående köpehandling från 1891. Då sålde bonden Olof Olsson, skriven på No 61 Backagården, men boende i den röda byggnaden på Samsagården och hans hustru Caisa Magnusdotter gården, bestående av 23/320 mtl Höryda No 60 (9) och 1/6 mtl Höryda No 61 (10) till sin dotter, Hedvig Charlotta och hennes blivande make, Olof Jönsson. Det är efter denne Olof som det röda huset kom att kallas "Olof Jönsagården".


Fotograf: Christian Andersson

Lagtima Vinterting 1891 §§ 59-63

Härmed göre Vi Underticknad Vitterligt det Vi till Vår Tilltänkte Måg Bondesonen Olof Jönsson från Berg Tvings Socken, och Vår dotter Hedvig Charlot Olasdotter härstädes, Upplåter och försäljer Wåra egande hemmansdelar 23/320 mtl af Fridlefstad Socken i Medelstad härad att tillträda nu den 25 Nästa Mars emot oss emellan bestämd Köpeskilling, 7000 Sjutusende Riksdaler Riksmynt, som betalas sålunda. 2000 Rd Rmt till Vår Äldsta dotter Anna, och 2000 Rd Rmt till Vår dotter Maria. Och 200 Rd Rmt får Köparen afkorta såsom utlösen för Hedvig ur nämnde Hemman, samt till oss säljare betalar 1000 Rd Rmt, h vilket så Väl till oss som Våra döttrar inbetalas efter förutskedd sexmånaders Uppsägelsetid men förräntas från den 1 November 1874.

Emot dessa Köpevillkor åtföljer i sammanhang med handlen Vår nu befintlige Köre och Åkerredskap samt Kreatur 2ne Oxar 2ne Stutar, 4 sty. Kor, 2ne får, 1 Hästkreatur.

Såsom Undantags fördelar förbehålla vi oss säljare att årligen åtnjuta så länge någon af oss lefver 3 tunnor Rog, 2 tunnor Korn efter fotmål, 10 tunnor Potäter efter vanligt mål, 1 Lû* skattade Lin, en skäppa ärter, 1 Lû siktat Hvittemjöl, 120 Lû Hö, samt höst och vårsäds halm så mycket som behöfver till en ko under Vinterfodringen, 2 får Kreatur med födelse, bland jordegarens får Kreatur under Vinter och sommartiden samt Mulbete för en ko som åtföljer jordegarens i Mark, skogar ocg afradsbete, Nödiga in och Uthus för oss och Kreatur förbehålles till Boningshus i Vestra ändan af byggnaden in under och öfverrum samt erfoderligt rumm i Kök och förstuga och Källare, äfven Ved bränsle Hemkört och sönderhugget Vid Boningshuset. Skjuts till Kyrka och qvarn när så behöfvas och 2ne Stadsskjutsar årligen om de påfordras, samt två skeppeland Åkerjord norr om Vår nu befintliga inhus, skulle antingen Vi Säljare eller Jordegaren önska att få enskilda inhus skall dess Uppföras Vid inhusen så när som möjligt och inreda att Vi der med Kan Vara belåtne. Alla skatter och ordnar som träffa hemmanet efter Tillträdesdagen samt Lagfartskostnader efter denna handel får köparen enskilt erlägga.

Sålunda afhandlat som med Våra egenhändiga underskrifter Stadfästes i Höryda den 20 Mars 1874

Ola Olsson Caisa Magnusdotter Säljare
O Jönsson, Hedvig Charlot Olasdotter Köpare

På en gång närvarande Vittnen
Anders Håkansson, Fredrik Petersson i Höryda

Den enligt Förestående Köpebref till mig Anna Olasdotter Utsatta Utlösningssumma 2000 Kronor med ränta, har Olof Jönsson, till oss betalt, som härmed qvitteras

Höryda den 5te Julius 1878
Petter Pettersson Anna Olasdotter
i Lefvalunda

På en gång närvarande Vittnen
Anders håkansson i Höryda, C J Andersson i Höryda

Den enligt förestående Köpebref till mig Maria Olasdotter Utlösningssumma 2000 Kronor med ränta har Olof Jönsson till oss betalt som härmed qvitteras

Höryda den 5 Julius 1878
Maria Olasdotter

På en gång närvarande vittnen
Anders Håkansson Bonde i Höryda och C J Andersson i Höryda

* Lû = Lispund = ca 8,5 kg


 
Startsida Minnen från 1900-talet
Höryda by genom tiderna - 2007-11-15 - Blekinge museum